"Profesjonalna pomoc o wysokich standardach usług w zasięgu Twojej ręki"

Gabinet znajduje się w małej miejscowości Gąsów położonej 12 km od Garwolina, 0,5 km od głównej trasy Warszawa - Lublin.

Cicha i spokojna okolica z dala od zgiełku miasta zapewnia anonimowość

Specyficzny mikroklimat w połączeniu z ciekawymi walorami krajobrazowymi i bezpośrednią bliskością lasu pozwalają odnaleźć wewnętrzny spokój i równowagę psychiczną.

Równowaga psychiczna jest bardzo delikatną i kruchą materią, a jednocześnie tak ważną dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Nikt z nas nie może, nawet siebie samego zapewnić, że zawsze uda mu się ją utrzymać, że nigdy jej nie utraci. Życie lubi zaskakiwać i kłaść kłody pod nogi i tak już w wąskim przejściu…

Jeśli zatem czujesz, że

> Twoje życie wymyka Ci się spod kontroli,

> nie panujesz nad smutkiem, płaczem i innymi przykrymi emocjami,

> jeśli dotychczasowe przyjemności i aktywności przestały sprawiać Ci radość,

> nie radzisz sobie ze stresem,

> spotkała Cię tragedia, po której nie możesz otrząsnąć się ze smutku

Zadbaj o siebie i umów się na spotkanie… Kontakt >


Kiedy zde­cy­do­wać się na psy­cho­te­ra­pię?

Kiedy czu­je­my, że życie wy­my­ka nam się z rąk. Kiedy prze­ży­wa­my pro­ble­my, do­świad­cza­my trud­no­ści, zma­ga­my się z kry­zy­sa­mi. Kiedy chcie­li­by­śmy po­roz­ma­wiać o tym, co nas drę­czy — i tym samym za­cząć sie­bie zmie­niać.

Czym jest psy­cho­te­ra­pia?

To pro­ces, w któ­rym pa­cjent ko­rzy­sta z po­mo­cy psy­cho­te­ra­peu­ty, aby zro­zu­mieć przy­czy­ny pro­ble­mów i od­na­leźć opty­mal­ne spo­so­by ich prze­zwy­cię­że­nia. Za­koń­czo­na suk­ce­sem praca psy­cho­lo­gicz­na wiąże się z utrwa­le­niem ko­rzyst­niej­szych spo­so­bów funk­cjo­no­wa­nia i prze­ży­wa­nia, po­pra­wą ja­ko­ści życia oraz umoż­li­wia lep­sze ro­zu­mie­nie sa­me­go sie­bie oraz osób nam bli­skich.

Dla­cze­go warto ja pod­jąć?

Aby le­piej ra­dzić sobie z wy­zwa­nia­mi ży­cio­wy­mi, zdo­być więk­szą oso­bi­stą nie­za­leż­ność i z sa­tys­fak­cją prze­ży­wać re­la­cje z waż­ny­mi dla nas oso­ba­mi. Aby zro­zu­mieć swoje wnę­trze i na­uczyć się tro­ski o sa­me­go sie­bie. Aby po­zbyć się kło­po­tli­wych do­le­gli­wo­ści, od­zy­skać we­wnętrz­ną rów­no­wa­gę i znowu móc żyć peł­nią życia.


Jak za­cząć?


1  W razie pytań lub wąt­pli­wo­ści za­dzwo­ń bądź na­pi­sz.

dalej >

Umó­w się te­le­fo­nicz­nie lub 

 e-​ma­ilo­wo na pierw­sze spo­tka­nie.

 dalej >

3 W trak­cie spo­tka­nia wspól­nie usta­li­my cel oraz za­sa­dy dal­szej współ­pra­cy.

dalej >