Oferta

Oferta pomocy psychologicznej blisko Garwolina

Sprawdź moją propozycją

Gabinet psychologiczny Równowaga już od wielu lat przez grupową i indywidualną terapię psychologiczną pomaga osobom o różnych problemach natury psychicznej. Jest to miejsce, gdzie pacjent może uzyskać kompleksową pomoc psychologiczną w problemach z różnorodnych obszarów funkcjonowania zdrowia psychicznego, w szczególności takich jak:

 • zaburzenia psychiczne,
 • kryzysy emocjonalne,
 • zaburzenia lękowe,
 • uzależnienia,
 • problemy w układaniu relacji interpersonalnych,
 • czy też problemy związane z obszarem funkcjonowania zawodowego.

Prezentowany zakres oferowanego wsparcia w postaci terapii psychologicznej lub konsultacji psychologicznych określa jedynie najbardziej typowe obszary problemów z jakim zgłaszają się pacjenci szukający równowagi psychicznej. Każdy z nas jest jednak inny, więc podane obszary mogą nie uwzględniać Państwa indywidualnych przypadków i problemów. Gwarantuję dostosowanie terapii do każdego pacjenta. Poprowadzę zarówno psychoterapię młodzieży, jak i psychoterapię dzieci oraz psychoterapię rodzin. Psychoterapia rodzinna jest przez wiele osób niedoceniania, a tymczasem przynosi zamierzone wcześniej efekty.

W pracy czerpię z różnych nurtów psychologii. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub złożenie indywidualnego zapytanie na odpowiedni adres mailowy. Jako psycholog konsultacje świadczę kilka dni w tygodniu. Zanim zacznę pomagać, staram się jak najlepiej poznać pacjenta, by móc dobrać odpowiednią terapią psychologiczną. Zapewniam profesjonalne podejście.

Dla młodzieży i osób dorosłych

Z pomocy może skorzystać każdy kto:

 • cierpi,
 • czuje się samotny,
 • ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków,
 • boi się bliskości, ale równocześnie jej pragnie,
 • przeżywa paraliżujący lęk lub głęboki smutek,
 • nie radzi sobie w kontrolowaniu złości,
 • cierpi na bezsenność,
 • boryka się z niską samooceną,
 • odczuwa dyskomfort w życiu i pragnie zrozumienia, zmiany swoich funkcji psychicznych oraz sposobów zachowania,
 • pragnie poprawy w relacjach rodzinnych, partnerskich, koleżeńskich.

Proponowane formy pomocy:

Konsultacje

Każdy rodzaj terapii poprzedzony jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wstępnie diagnozuje problem i proponuje postępowanie dostosowane do indywidualnych problemów i możliwości klienta.

Wsparcie w kryzysie emocjonalnym, pomoc psychologiczna

Celem jest uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami dotyczącymi np. sytuacji straty, śmierci osoby bliskiej, rozstania, bądź innej trudnej zmiany w życiu, zrozumienie zaistniałych wydarzeń i swojego w nim miejsca, budowanie wiary w siebie. Taka forma pomocy polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys i obejmuje zapewnienie wsparcia emocjonalnego, redukowanie lęku, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, opiekę w okresie, kiedy dana osoba ma zaburzoną jasność myślenia i trudność w podejmowaniu właściwych decyzji i działań.

Wsparcie w kryzysie emocjonalnym nie jest psychoterapią.

Psychoterapia indywidualna

To regularne spotkania (sesje psychoterapeutyczne), które odbywają się zazwyczaj 1 - 2 razy w tygodniu i trwają 50 min.

Psychoterapia indywidualna jest szczególnie skuteczna w leczeniu następujących zaburzeń:

 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój, wahania nastroju),
 • zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki),
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość),
 • zaburzenia o charakterze nerwicowym,
 • zespół stresu pourazowego.

Psychoterapia krótkoterminowa

Trwa około 12 sesji i jest skoncentrowana na próbie rozwiązania określonego problemu. Taka forma leczenia skierowana jest do osób, które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić właśnie ten aspekt swojego życia.

Psychoterapia długoterminowa

To cykl spotkań, który nie posiada określonych ram czasowych). Celem tego rodzaju terapii jest osiągnięcie pożądanej zmiany ( w jakości naszego życia, w przeżywaniu własnej osoby, innych ludzi i świata, w sposobie funkcjonowania), a także rozwój osobisty. Częstotliwość pracy terapeutycznej to 1-2 sesje w tygodniu.

Terapia grupowa, grupy wsparcia

To możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom w kontakcie z innymi ludźmi. Spotkania pozwalają wymieniać się doświadczeniami i własnymi sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Terapia grupowa daje też możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejsza to poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych. W trakcie trwania zajęć, dowiadujemy sie jak jesteśmy odbierani przez członków grupy. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Konsultacje edukacyjno – zawodowe

To spotkania poświęcone poprawie jakości funkcjonowania zawodowego, określeniu profilu zawodowego, predyspozycji do wykonywania danego zawodu

 • dla młodzieży – pomoc w zakresie określenia profilu zawodowego, w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji.
 • dla dorosłych – pomoc w podjęciu właściwych decyzji dotyczących zmiany sytuacji zawodowej np. awansu, zmiany ścieżki kariery, itp.

Terapie dla dzieci

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży szkolnej

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności wspólnie ustalamy plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii.

Terapia zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, treningami umiejętności społecznych oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.

Diagnoza

Zajmuję się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.  Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Młodsze dzieci zapraszane są wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1 - 2 spotkania z rodzicami oraz 2 do 4 spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Diagnoza i terapia odnosi się tylko do poniższych obszarów:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia odżywiania się,
 • zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania,
 • moczenie mimowolne,
 • problemy psychologiczne/emocjonalne,
 • problemy wychowawcze( Rodzicom doświadczającym trudności w tym obszarze proponujemy konsultacje indywidualne oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich),
 • uzależnienie od komputera/Internetu,
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp),
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego),
 • diagnoza dysleksji i trudności szkolnych.

Prowadzę również diagnozę dojrzałości szkolnej

Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci 5-cio i 6-cioletnich. Badania gotowości szkolnej mają na celu ocenę rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia zerówki lub pierwszej klasy.

Diagnoza dojrzałości szkolnej zazwyczaj składa się z jednego spotkania z rodzicami, dwóch spotkań indywidualnych z dzieckiem, sporządzenia pisemnej opinii psychologicznej.

Terapia rodzinna

To forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Warsztaty i szkolenia

Obecnie w ofercie znajdują się:

 • trening zachowań asertywnych,
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • warsztaty dla młodzieży i dorosłych w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych,
 • aktywne metody poszukiwania pracy – warsztaty,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców lub nauczycieli.

Dla rodziców

Wsparcie w kwestiach wychowawczych.

Wsparcie odbywa się na dwa sposoby poprzez:

 • Konsultacje indywidualne
 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Dla par i małżeństw

Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Terapia par adresowana dla osób które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie,
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek,
 • łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku,
 • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada),
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

Dla firm i instytucji

Doradztwo i bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

 • planowania strategicznego i organizacyjnego,
 • strategii i działalności marketingowej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
 • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
 • planowania, organizacji, efektywności i kontroli.

Istnieje możliwość opracowania programu zgodnego z potrzebami klienta oraz konsultacje domowe/dojazd do siedziby firmy.

Wizyty domowe

W silnych zaburzeniach lękowych lub depresji, kiedy wizyta w gabinecie jest niemożliwa, proponuję kilka spotkań w domu. Umożliwia to przełamanie stagnacji i rozpoczęcie terapii.

Wizyty domowe są skierowane, również do osób starszych  i niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia a przejazd do gabinetu jest z różnych przyczyn niemożliwy.